رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی

سرپرست مرکز

سرپرست مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی

جناب آقای دکتر حسین رحیمی

ایمیل: rahimi.jd@gmail.com

کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه یزد ۷۱ – ۷۴
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی دانشگاه شهید بهشتی تهران ۷۵ – ۷۸
دکترا مدیریت صنعتی – تولید و عملیات دانشگاه یزد ۹۳-۹۸

تاریخ انتصاب: مهر ۱۳۹۸