بازدید دکتر جعفری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از مرکز

دکتر جعفری سرپرست واحد استان به همراه مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشگاه از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در ابتدای این بازدید دکتر رحیمی مدیر مرکز ضمن خیر مقدم گزارشی از عملکرد یک سال گذشته به همراه وضعیت پیش ثبت نام دانشجویان جدید الورود ارائه نمود و از همراهی و مساعدت آقای دکتر جعفری و همکاران واحد استان در افزایش کد رشته های جدید مرکز قدردانی نمود.

در ادامه این بازدید دکتر جعفری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد با ابراز خرسندی از حضور مرکز در بافت فرهنگی،تاریخی یزد اظهار امیدواری نمود مرکز بتواند با ایجاد زیرساختهای لازم و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاه های مناسب و ورود موثر به حوزه های پژوهشی و برگزاری رویدادهای علمی و دوره های آموزشی کوتاه مدت به کارآفرینی و اشتغال توام با ارتقاِِ سطح تحصیلی قشر جوان اهتمام ورزد.

وی افزود: با توجه به وضعیت جامعه از نظر شیوع کرونا و آسیب های جسمی و روحی ناشی از آن برای کارکنان و دانشجویان بر اهمیت استفاده از آموزشهای مجازی در بستر نرم افزارهای شبیه ساز و توسعه فراگیری دانش و هنر از طریق آموزش های غیر حضوری تاکید نمود.