گروه هتلداری

اطلاعات گروه هلتداری در مرکز علمی کاربری:

 

مشخصات مدیرگروه:

 

مشخصات کارشناس گروه: