معرفی گروه موسیقی

مشخصات مدیر گروه :

نام: علیرضا

فامیل: ارجمندی

لیسانس: موسیقی

فوق لیسانس: موسیقی

دکتری: –

مسئولیت فعلی : مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی آفرینش و موسس هنرستان موسیقی

ایمیل: Arjmandi.neda@yahoo.com

کارشناس گروه : خانم طاهره حسنی

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵

داخلی : ۱۶