گروه گردشگری

اطلاعات گروه گردشگری در مرکز علمی کاربری فرهنگ و هنر صدوقی:

مشخصات مدیرگروه:

نام:  حسین رحیمی

سوابق تحصیلی:

  1. لیسانس: مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
  2. فوق لیسانس: مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی تهران
  3. دکتری: مدیریت صنعتی-گرایش تولید و عملیات دانشگاه یزد

مسئولیت فعلی : رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد

ایمیل: rahimi.jd@gmail.com

مشخصات کارشناس گروه:

خانم مریم امامی مقدم

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵   داخلی : ۱۵