برگزاری کارگاه تئاتر و فیلمسازی در مرکز

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی به منظور بهره مندی از امکانات و تجهیزات موجود و کسب تجربه عملی برای دانشجویان خود کارگاه تئاتر و کارگاه فیلمسازی برگزار می کند.
از علاقه مندان به شرکت در کارگاه عملی تقاضا می شود جهت ثبت نام به روابط عمومی دانشگاه مراجعه و یا با تلفن ۳۶۲۱۲۰۱۶ الی ۳۶۲۱۲۰۱۸ تماس بگیرند.