اهدای تابلو فرش منقش به تصویر مقام معظم رهبری و سردار دلها به مرکز

اهدا کردن که فقط برای عضو نیست.
انواعی دارد.
یک وقتی آدم ممکن است روحش را اهدا کند
ممکن است که قلبش را اهدا کند
ممکن است جسمش را اهدا کند

و یک وقتی ممکن است اثری را که خلق کرده است اهدا کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز، علیرضا نوحی بیدگلی دانشجوی کاردانی سینما،فیلم سازی، تابلو فرش دستباف خود را که مزین به تصویر مقام معظم رهبری و سردار دلها بود به مرکز اهدا کرد.