تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مرکز

بر اساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای اطلاع دانشجویان اعلام می گردد.

تقویم آموزشی نیمسال دوم  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ( انتخاب واحد)

مقطع نیمسال ورود انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی اول ۹۸-۹۷ و ماقبل ۹۹/۰۶/۰۱ ۹۹/۰۶/۲۹
کارشناسی اول ۹۸-۹۷ و ماقبل ۹۹/۰۶/۰۲ ۹۹/۰۶/۳۰
کاردانی و کارشناسی دوم ۹۸-۹۷ ۹۹/۰۶/۰۴,۰۳ ۹۹/۰۶/۳۱
کاردانی اول ۹۹-۹۸ ۹۹/۰۶/۰۵ ۹۹/۰۷/۰۱
کارشناسی اول ۹۹-۹۸ ۹۹/۰۶/۰۶ ۹۹/۰۷/۰۲
کاردانی و کارشناسی دوم ۹۹-۹۸ ۹۹/۰۶/۱۱,۱۰ ۹۹/۰۷/۰۳