تقویم آموزشی نیمسال دوم  ۹۹-۹۸ مرکز

بر اساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ برای اطلاع دانشجویان اعلام میگردد.

تقویم آموزشی نیمسال دوم  ۹۹-۹۸ ( انتخاب واحد)

مقطع نمیسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی ۹۶-۹۷-۲ و ماقبل ۱۶ و ۱۷/۱۱/۹۸ ۲۰/۱۲/۹۸
کاردانی و کارشناسی ۹۷-۹۸-۱ و ماقبل ۱۸ و ۱۹/۱۱/۹۸ ۱۱/۱۲/۹۸
کاردانی ۹۷-۹۸-۲ ۲۰/۱۱/۹۸ ۱۲/۱۲/۹۸
کارشناسی ۹۷-۹۸-۲ ۲۱/۱۱/۹۸ ۱۳/۱۲/۹۸
کاردانی ۹۸-۹۹-۱ ۲۳/۱۱/۹۸ ۱۴/۱۲/۹۸
کارشناسی ۹۸-۹۹-۱ ۲۴/۱۱/۹۸ ۱۵/۱۲/۹۸