بازدید نمایندگان هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم از مرکز

تیم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان به سرپرستی دکتر مشرفی در معیت مهندس حیدری معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان از مرکز بازدید نمودند.

دکتر مشرفی سرپرست تیم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان در جمع مدیران مرکز ضمن اشاره به اهداف این بازدید، به توضیح نحوه چگونگی نظارت و ارزیابی و کنترل آخرین وضعیت آماری مرکز پرداخت.

در ادامه تیم نظارت از بخشهای مختلف بازدید و از کیفیت و سرعت در روند جابجایی ، توسعه و تجهیز مرکز قدردانی نمودند و سپس بصورت جداگانه و گروهی نشست های با اساتید، کارکنان و دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت و مشکلات احتمالی آنان برگزار کردند.

در پایان این بازدید اعضای تیم نظارت مجددا جلسه مشترکی را با مدیران مرکز برگزار و به بیان یافته ها و نتایج خود از بازدید پرداختند و اظهار امیدواری نمودند که حتی المقدور درخواست های اساتید، کارکنان و دانشجویان مورد توجه قرار گیرد و به سرعت مرکز جدید به یک مرکز آموزش مهارتی قوی در استان تبدیل شود.