بازدید دکتر احمدی از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی

دکتر محمد صالح احمدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، هدف اصلی از این حضور بررسی شرایط برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان بود که در کنار آن نیز بازدید از فضاهای اداری، آموزشی و امکانات کارگاهی صورت گرفت.

در پایان این بازدید دکتر احمدی از زحمات و پیگیری های دکتر رحیمی سرپرست مرکز در انتقال مرکز به ساختمان جدید و تجهیز آن تقدیر و تشکر به عمل آورد.