پنجمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها

پنجمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها با محوریت کار آفرینی اجتماعی توسط معاونت پیشگیری از جرم قوه

قضائیه برگزار می گردد.

پنجمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها