جدول زمان بندی پرداخت شهریه در نیسمال دوم ۹۹-۹۸

اعلام زمان بندی پرداخت شهریه در ترم جدید

به گزارش روابط عمومی مرکز، با توجه به نزدیک بودن زمان انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ و از آنجا که اساس اخذ شهریه به صورت نقدی می باشد چنانچه دانشجویی تقاضای تقسیط شهریه را دارد می تواند با در دست داشتن چک طبق برنامه زیر به امور شهریه مرکز مراجعه نماید.

لازم به توضیح است که امکان انتخاب واحد دانشجو در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه منوط به ثبت شماره چکها و مبالغ آن در سیستم هم آوا می باشد. لذا تقاضا دارد جهت جلوگیری از بروز هر نوع مشکل در نحوه انتخاب واحد قبل از تاریخ های یاد شده به امور شهریه مرکز مراجعه نمائید.