تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا

بنابر ابلاغ صورت گرفته تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا جهت اطلاع و برنامه ریزی دانشجویان محترم منتشر می شود.