عکس: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی

تصاویری از بخش های مختلف مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی که در مجموعه ساختمان تاریخی سعادت نساجان در بافت تاریخی ثبت جهانی شده یزد، واقع شده است.