بایگانی دسته: فرهنگی، دانشجویی

فراخوان سراسری رویش و شکوفایی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده هسته های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آموزش عالی سراسر ک...